UPRAVNI ODBOR

Predsednika i članove upravnog odbora, kao i upravitelja fondacije imenuju osnivači.

Milanka Karić

osnivač Fondacije Braća Karić

Olivera Karić Nedeljković

osnivač Fondacije Braća Karić

Predsednik Fondacije Braća Karić predstavlja Fondaciju i, zajedno sa Upravnim odborom i direktorom, neposredno njome upravlja. Upravni odbor sprovodi program rada.

Danica B. Karić

predsednica Fondacije Braća Karić i Upravnog odbora

Gordana Karić

član Upravnog odbora

Aleksandra Nedeljković

član Upravnog odbora

Ksesnija Aleksandrovna Luhova Karić

član Upravnog odbora

Ana Karić Ljesar

član Upravnog odbora

Danijela Karić-Mileusnić

član Upravnog odbora

Jelena Lazarević

član Upravnog odbora