Honorary Council

  • Home
  • Honorary Council

HONORARY COUNCIL

The Honorary Council members are:  Slavica Karić, Hafa Karić and  Marjana Karić.

Slavica Karić

Member of the Honorary Council

Marjana Karić

Member of the Honorary Council

Hafa Karić

Member of the Honorary Council